Põhimäärus

Põhimäärus

Järvakandi Kultuurihalli põhimääruse kehtestamine

Vastu võetud 23.09.2009 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 34 alusel.


1. peatükk


ÜLDSÄTTED

§ 1. Kultuurihalli nimi

(1) Nimetada Järvakandi Rahvamaja ümber Järvakandi Kultuurihalliks.
(2) Kultuurihalli täielik nimi on Järvakandi Kultuurihall. Ametlik lühend puudub.

§ 2. Kultuurihalli asukoht ja aadress

  Kultuurihall asub Raplamaal Järvakandi vallas Järvakandi alevis aadressil 1. Mai 1, 79101.

§ 3. Kultuurihalli õiguslik seisund

(1) Kultuurihall on Järvakandi valla (edaspidi valla) allasutus, mille asutamise, muutmise ja tegevuse lõpetamise otsustab Järvakandi Vallavolikogu (edaspidi volikogu).
(2) Kultuurihall juhindub oma tegevuses põhimäärusest ja kehtivatest õigusaktidest.

§ 4. Eelarve

Kultuurihallil on valla eelarves iseseisev eelarve.

§ 5. Asjaajamise alused

(1) Kultuurihalli asjaajamis– ja suhtlemiskeel on eesti keel.
(2) Asjaajamise korraldamisel lähtub kultuurihall asjaajamist reguleerivatest õigusaktidest.
(3) Kultuurihalli asjaajamise korra kinnitab kultuurihalli juhataja (edaspidi juhataja) käskkirjaga.

§ 6. Sümboolika

(1) Kultuurihallil võib kasutusel olla oma sümboolika.
(2) Sümboolika kujundamise ja kasutamise korra kehtestab juhataja käskkirjaga.

§ 7. Haldusmenetlus

Kultuurihalli tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

2. peatükk

KULTUURIHALLI TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED

§ 8
. Kultuurihalli eesmärk ja tegevuse korraldamine

(1) Kultuurihalli laiem eesmärk on üldise kultuurielu säilitamine ja edendamine lähtudes kogukonna vajadustest ning silmas pidades erinevate sihtgruppide huve.
(2) Kultuurihalli tegevus on suunatud eelkõige Järvakandi valla elanikele.
(3) Kultuurihallis tegutsevad hooajaliselt huvialaringid:

1) huviringid moodustatakse lähtuvalt elanike huvist ja ringide juhendamise võimalikkusest;
2) huviringid tegutsevad üldjuhul 1. oktoobrist 30. juunini, kui juhataja ei ole huviringi tegutsemiseks määranud teist aega;
3) huviringid hooajaks määrab juhataja käskkirjaga ja sõlmib huviringi juhendajaga määratud tähtajaks käsunduslepingu;
4) huviringi osalustasu suuruse pakub välja ringi juhendaja kooskõlastatult juhatajaga, kes esitab selle kinnitamiseks vallavalitsusele.

(4) Kultuurihall võib oma põhitegevusega seotud ülesannete täitmiseks osutada tasulisi teenuseid.
(5) Juhatajal on õigus saada oma tööks vajalikku teavet ja andmeid vallavalitsuselt ja vallavolikogult.

§ 9. Kultuurihalli ülesanded

(1) Kultuurihalli ülesanded on:

1) soodsa kultuurikeskkonna loomine;
2) rahva– ja rahvuskultuuri säilitamine, kultuuritraditsioonide järjepidevuse tagamine;
3) kohaliku kultuurielu edendamine;
4) professionaalse kultuuri vahendamine;
5) kohalikele elanikele õppe– ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine ja vabaharidusliku koolituse võimaldamine;
6) taidlus– ja huvialaringide töö korraldamine;
7) koostöö tegemine piirkonna teiste kultuuri– ja haridusasutustega ning muude asutuste ja organisatsioonidega valla kultuurielu korraldamisel ja elavdamisel;
8) konverentsi– ja seminariteenuse pakkumine kohalikul, maakondlikul ning vabariiklikul tasandil;
9) avalikkuse teavitamine kultuurihallis toimuvatest sündmustest kuulutuste, veebilehtede, e– posti ja meedia vahendusel;
10) erineva vanuse ja huvidega noorte ühistegevuse ja omaalgatuse toetamine vaba aja sisustamisel.

(2) Ülesannete täitmiseks kultuurihalli tegevused:

1) koostab kultuurihalli arengukava ja juhindub sellest oma töös;
2) tegeleb rahvakultuuri alalhoiu ja edendamisega;
3) teeb kultuurialast selgitustööd, vahendab professionaalset kultuuri;
4) osaleb valla kultuuriürituste korraldamisel;
5) korraldab taidlus-, huviala– ja klubilist tegevust;
6) korraldab kultuuri– ja meelelahutusüritusi, toob majja kontserte, teatrietendusi, erinevate autorite loomingu esitlusi;
7) organiseerib kohtumisi huvitavate persoonidega;
8) loob võimaluse kino– ja videofilmide demonstreerimiseks;
9) korraldab üritusi vabaõhulaval;
10) aitab korraldada riiklikke ja kohalike tähtpäevade tähistamist vallas;
11) loob vastastikku kasulikke sidemeid samalaadsete asutuste ja kultuuri toetavate fondidega;
12) korraldab näituseid, väljapanekuid;
13) loob elanikele võimalused ja tingimused vaba aja sisustamiseks;
14) pakub võimalusi loominguliste võimete ja oskuste arenguks;
15) teavitab ja reklaamib kultuurihalli tegevust kultuurihalli– ja valla veebilehel, vallalehes, maakonnalehes, vajadusel ja võimalusel vabariigi meedias;
16) osutab oma põhitegevusega seotud teenuseid üürides välja kultuurihalli ruume ja rentides välja tehnikat. Teenuste hinnad kehtestab Järvakandi vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus);
17) hoiab korras ja majandab enda kasutuses olevat vara.


3. peatükk

KULTUURIHALLI JUHTIMINE JA TEGEVUSE KORRALDAMINE

§ 10
. Kultuurihalli tegevuse korraldamine

(1) Kultuurihalli tegevust juhib ja korraldab juhataja.
(2) Juhatajaga sõlmib, muudab või lõpetab töölepingu Järvakandi vallavanem.
(3) Kultuurihalli tegevuse korraldamisel ja tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel nõustab juhatajat kultuurihalli nõukogu

§ 11. Juhataja

(1) Juhataja vastutab kultuurihalli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti kultuurihallile kasutada antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.
(2) Juhataja kindlustab kultuurihalli tulemusliku ja häireteta töö, teeb koostööd kultuurihalli nõukoguga ning vallavalitsusega.
(3) Juhataja

1) tegutseb kultuurihalli nimel ja esindab seda suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
2) osaleb kultuurihalli arengukava koostamisel, rakendab abinõusid majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
3) kinnitab asutuse arengusuunad ja asutuse tegevuskava igaks aastaks;
4) koostab kultuurihalli tegevust reguleerivate õigusaktide ja kultuurihalli põhimääruse eelnõud ja esitab need kinnitamiseks omavalitsusorganitele;
5) sõlmib, muudab, peatab või lõpetab töölepingud kultuurihalli töötajatega;
6) koostab ja kinnitab käskkirjaga kultuurihalli töötajate ameti – ja tööohutusjuhendid;
7) juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest kultuurihalli majandus- ja finantstegevust, esitab vallavalitsusele kultuurihalli nõukoguga kooskõlastatud eelarve eelnõu ja tööplaani, tagab kultuurihalli eelarve täitmise ning vastutab eelarve täitmise eest;
8) kehtestab kultuurihalli töökorralduse ja vastutab sellest kinnipidamise eest;
9) teeb ettepanekuid vallavalitsusele kultuurihalli sisulise tegevuse arendamiseks ja materiaalsete ning rahaliste vahendite hankimise ja kasutamise kohta;
10) teeb koostööd valla teiste allasutustega kultuuriürituste läbiviimisel;
11) tagab kultuurihalli tegevuse ja ülevaatlike materjalide säilimise ajaloo tarbeks (kroonika);
12) vastutab tema kasutuses oleva vara sihtotstarbelise kasutamise ja säilimise eest;
13) esitab kultuurihalli tegevust kajastavad andmed ja dokumendid järelvalveorganitele;
14) on aruandekohustuslik vallavalitsuse, vallavolikogu ja kultuurihalli nõukogu ees;
15) täidab ja lahendab muid töölepinguga sätestamata ühekordseid tööülesandeid vastavalt vallavalitsuse korraldusele.

(4) Juhataja õigused

1) saada oma tööks vajalikku teavet vallavalitsuselt ja selle allasutustelt;
2) saada oma tööks vajalikku täiendkoolitust;
3) sõlmida lepinguid nii juriidiliste kui füüsiliste isikutega;
4) osaleda organisatsioonide, töögruppide, liitude tegevuses,
5) kasutada sihtotstarbeliselt munitsipaalvara

§ 12. Juhataja asendamine

(1) Juhatajat asendab juhataja puhkusel või töölähetuses olemise ajal, haigestumise või vabastamise korral kõigi õiguste ja kohustustega isik, kellele on töölepingu või kultuurihalli juhataja käskkirjaga tehtud ülesandeks juhataja ülesannete täitmine.
(2) Juhataja peab määrama isiku, kes asendab juhatajat ka juhul, kui juhataja ja juhataja asendaja on samal ajal ära.

§ 13. Kultuurihalli nõukogu

(1) Kultuurihalli nõukogu (edaspidi nõukogu) on organ, kes kooskõlastab ja otsustab
koostöös juhatajaga kultuurihalli tööd puudutavaid olulisi küsimusi.
(2) Nõukogu nõustab juhatajat, teeb vallavalitsusele ja vallavolikogule ettepanekuid kultuurihalli tegevuse paremaks korraldamiseks.
(3) Oma tegevuses juhindub nõukogu kultuurihalli tegevust reguleerivatest õigusaktidest, samuti vallavalitsuse ja volikogu otsustest ning määrustest.
(4) Juhataja esitab nõukogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks.
(5) Nõukogus on vähemalt 5 liiget. Nõukogusse võivad kuuluda kultuurihalli kollektiivi, taidlejate, peamiste huvigruppide, kultuurihalli peamiste koostööpartnerite ja vallavalitsuse esindajad. Koosseis valitakse 4 aastaks.
(6) Nõukogu valib liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.
(7) Erandkorras, nõukogu mittetoimimise korral, on kultuurihalli juhatajal õigus kutsuda nõukogu koosseis tagasi ning asendada uute liikmetega.
(8) Nõukogu pädevus ja ülesanded:

1) nõukogu põhiülesanne on kultuurihalli tegevusega seotud küsimuste lahendamine ja osalemine kultuurihalli perspektiivsete arengusuundade väljatöötamisel;
2) kooskõlastab juhataja poolt koostatud eelarveprojekti ja tööplaani;
3) kuulab ära juhataja aruande eelarveliste vahendite sihipärase kasutamise ja kultuurihalli sisulise töö kohta (üks kord aastas);
4) osaleb kultuurihalli tasuliste teenuste hinnakirja väljatöötamisel;
5) kultuurihalli arengukava heakskiitmine;
6) ettepanekute tegemine kultuurihalli töö paremaks korraldamiseks ja vajalike vahendite taotlemiseks.

(9) Nõukogul on õigus

1) kaasata oma töösse spetsialiste ja /või eksperte;
2) saada oma tööülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja dokumentatsiooni kultuurihalli juhatajalt ja vallavalitsuselt ja volikogult;
3) teha ettepanekuid kultuurihalli töö paremaks korraldamiseks.

(10) Nõukogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt kaks korda aastas.
(11) Nõukogu esimese koosoleku kutsub kokku kultuurihalli juhataja, edaspidi nõukogu esimees. Vajadusel teeb kultuurihalli juhataja nõukogu esimehele ettepaneku nõukogu koosoleku kokku kutsumiseks. Nõukogu kokkukutsumiseks informeeritakse liikmeid üldjuhul ette vähemalt 5 päeva enne koosoleku toimumist. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole nõukogu liikmetest.
(12) Nõukogu võtab otsuseid vastu hääletamise teel. Nõukogu otsused loetakse vastu võetuks, kui otsuste poolt hääletab vähemalt pool kohalolevatest liikmetest.
(13) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokolle hoitakse kultuurihallis vastavalt kultuurihalli asjaajamist reguleerivale korrale.
(14) Nõukogu otsused on juhatajale täitmiseks

§ 14. Kultuurihalli töötajad

(1) Juhataja esitab kultuurihalli töötajate koosseisu ja palgad vallavalitsusele kinnitamiseks.
(2) Töötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud juhataja vastavalt tööõigust reguleerivatele õigusaktidele

4. peatükk

VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS, JÄRELEVALVE

§ 15
. Kultuurihalli vara

(1) Kultuurihalli kasutuses oleva vara moodustavad talle vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra alusel vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt kultuurihallile sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.
(2) Kultuurihalli valduses olev vara on valla omand.
(3) Kultuurihalli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu kehtestatud korrale.

§ 16. Rahalised vahendid ja finantstegevuse korraldamine

(1) Kultuurihalli eelarve tuludeks on:

1) eraldised valla eelarvest;
2) eraldised riigieelarvest;
3) eraldised ja annetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;
4) maksed kultuurihalli tasulistelt teenustelt;
5) ürituste piletitulu;
6) sihtotstarbelised fondid.

(2) Kultuurihalli finantstegevust juhib juhataja koostöös kultuurihalli nõukoguga.
(3) Kultuurihalli raamatupidamist peetakse tsentraalselt valla ametiasutuse kaudu

§ 17. Aruandlus

  Juhataja esitab kultuurihalli tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri, kultuuriministri ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 18. Järelevalve

(1) Teenistuslikku järelevalvet juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.
(2) Kultuurihalli finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.
(3) Juhataja on kohustatud järelevalve käigus avastatud puudused kõrvaldama järelevalveorgani poolt määratud tähtajaks.

5. peatükk

KULTUURIHALLI TEGEVUSE REORGANISEERIMINE VÕI LÕPETAMINE

§ 19
. Kultuurihalli tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine

(1) Kultuurihalli ümberkorraldamise või lõpetamise otsustab vallavolikogu
(2) Kultuurihalli tegevus lõpetatakse

1) kui riikliku järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
2) kui kultuurihalli ei ole võimalik finantseerida;
3) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

(3) Kultuurihalli likvideerimisel järelejäänud vara ja vahendeid haldab vallavalitsus.

6. peatükk

LÕPP – JA RAKENDUSSÄTTED

§ 20
. Kultuurihalli põhimääruse kinnitamine, muutmine

(1) Kultuurihalli põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.
(2) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja kultuurihalli juhataja koostöös kultuurihalli nõukoguga. Eelnõu peab enne kinnitamist läbi vaatama ja heaks kiitma vallavolikogu vastav komisjon.

§ 21. Määruse rakendamine

(1) Tunnistada kehtetuks Järvakandi Vallavolikogu 28. novembri 2000. a määrus nr 16 «Järvakandi Rahvamaja põhimääruse kinnitamine».
(2) Tunnistada kehtetuks Järvakandi Vallavolikogu 24. jaanuari 2001. a määrus nr 2 «Rahvamaja nõukogu põhimääruse kinnitamine».
(3) Määrust rakendatakse 1. oktoobrist 2009.

Enno Alliksaar
Volikogu esimees

 

Image
Image
Image